Advies: Meer grip op de leefomgeving

Advies over digitale infrastructuren

digitalisering_next_gen_infra

De samenleving staat aan de vooravond van mogelijk grote veranderingen als gevolg van de uitrol van nieuwe generatie infrastructuren op het gebied van mobiliteit, energie, gebouwenbeheer en het bestuur van steden.

Deze digitale infrastructuren zullen de basis vormen voor vele toekomstige publieke en private diensten. Ze zullen tevens bepalen hoe hoe burgers, bedrijven en overheden in de toekomst zullen kunnen samenwerken en hoe de leefomgeving eruit gaat zien.

Hoe kan ‘de slimme stad’ overheden en burgers meer grip geven op de inrichting van hun leefomgeving?

Dit advies schetst de ontwikkelingen van nieuwe generatie digitale infrastructuren en brengt de kansen en dilemma’s in kaart die deze ontwikkelingen opleveren voor overheden. Daarmee legt deze notitie een basis voor een verdere discussie tussen overheden over hoe zij gezamenlijk en met bedrijven en burgers willen omgaan met deze ontwikkelingen.

Download het advies ‘Meer grip op de leefomgeving‘ via deze link.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu, 2016. Deze analyse is gebruikt bij het voorbereiden van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) behorende bij de aangekondigde Omgevingswet.

Dit advies is gebaseerd op een literatuuronderzoek en workshops met stakeholders en de opdrachtgever, waarin deelvragen verder zijn uitgediept.

Maatschappelijke domeinen

De volgende domeinen worden erin besproken:

  • data en connectiviteit: de lessen die geleerd kunnen worden uit de telecomwereld (4G/5G, triple play), die voorop loopt in de ontwikkelingen en die ook gereguleerd wordt door de overheid (zie bijlage);
  • slimme mobiliteit: op weg naar een doorstromend Nederland;
  • slim(me ge)bouwen: adaptief gebruik van gebouwen door betere ketensamenwerking;
  • slimme energie-netwerken: samenhang in de lappendeken van opkomende energie-initiatieven;
  • slim bestuur: ruimte voor burgerparticipatie in ‘smart cities’.

Voor elk domein worden de grote veranderingen geschetst die aanstaande zijn: door nieuwe technologische Voor elk domein worden de grote veranderingen geschetst die aanstaande zijn: door nieuwe technologische ontwikkelingen convergeren markten en ontstaan, over grenzen van huidige sectoren en instituties heen, nieuwe samenwerkingsverbanden en de opkomst van platformen.

Advies

De analyse van deze domeinen leidt uiteindelijk tot een aantal conclusies over de nieuwe rollen voor de overheid:

  • ambities en doelen formuleren, stakeholders faciliteren
  • zelf investeren of aan de markt laten?
  • markttoezicht nieuwe stijl
  • borging van maatschappelijke waarden
  • flexibel en adaptief beleid

Afbeelding: screenshot interactieve kaart Amsterdam. Bron: Waag Society.