Lokale democratie: naar een co-creatie tussen journalisten en burgers

Een kritische en onafhankelijke journalistiek wordt gezien als een essentieel onderdeel van een vitale democratie: journalisten bevragen politici en overheden kritisch, informeren burgers over het overheidsbeleid en de politieke besluitvorming en verwoorden de sentimenten van burgers richting de overheid. De afgelopen jaren heeft de lokale journalistiek echter te maken gehad met een enorme reductie en verschraling. Daarmee is de kritische controle van de bestuurlijke macht steeds meer in de knel gekomen.

In dit artikel beschrijven we de mogelijkheden van lokale platformen als een plaats waarop journalistiek, burgers en politiek elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken om zo de lokale democratie te versterken.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Chris Aalberts

Journalistiek onder druk

De opkomst van internet en sociale media heeft geleid tot meer gratis informatie dan ooit tevoren en daar hebben vrijwel alle betaalde media last van. Met name het verdienmodel van kranten en tijdschriften is onder druk komen te staan. De gevolgen zijn in de gehele journalistiek merkbaar: minder banen, meer flexibele contracten en minder titels. Op lokaal niveau is de kaalslag het meest ernstig: fors minder lokale journalisten, het sluiten van redacties en het samenvoegen van titels.

Hoe kunnen burgers lokaal betrokken zijn bij hun bestuurders en de macht controleren als lokale journalistiek onder druk staat?

Op deze manier is er lokaal een enorme verschraling van het nieuwsaanbod en dat betekent minder journalistieke controle op lokale politici. Het nieuws dat resteert is bovendien meer dan ooit gedreven door hypes en relletjes omdat journalisten daarmee bezoekcijfers kunnen opkrikken. Tijdgebrek bij journalisten leidt bovendien tot het kritiekloos overtypen van persberichten van overheden en andere organisaties.

Burgerjournalistiek geen alternatief

Door de komst van internet is ook burgerjournalistiek mogelijk geworden: burgers doen zelf verslag van nieuws uit hun omgeving. Er zijn veel voorbeelden van nieuwsfoto’s die burgers hebben gemaakt en een groot publiek hebben bereikt. Maar burgerjournalistiek is vooralsnog geen alternatief voor de professionele journalistiek: professionaliteit en continuïteit ontbreken. De meeste bloggers hebben geen journalistieke ambities en vinden het vooral fijn om hun persoonlijke mening even van zich af te schrijven (zie. o.a. Veel gekwetter, weinig wol). Bovendien is het aanbod van burgerjournalisten versnipperd. Burgerjournalisten zijn vooralsnog niet in staat de taak van de lokale journalistiek over te nemen, zelfs al zouden ze dat willen.

De dynamiek van platformen

Internet heeft niet alleen bedreigingen gebracht maar ook nieuwe kansen om de lokale democratie te versterken. In de netwerksamenleving zijn er bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden gekomen om taken te crowdsourcen, flexibel samen te werken, meningen van burgers te peilen en kennis en informatie uit te wisselen.

Platformen spelen hierbij een belangrijke rol. De kracht van platformen is dat ze een aantrekkelijke plek bieden waar verschillende partijen bij elkaar komen en met elkaar samenwerken en informatie en kennis uitwisselen. Op platformen integreren verschillende diensten tot één samenhangend aanbod dat aantrekkelijk is voor een eindgebruiker: een consument of burger. Succesvolle voorbeelden zijn de levendige online communities rond Linux, Wikipedia en doe-het-zelf-gemeenschappen van 3D-printen. Aan de meer commerciële kant spreken Airbnb, Uber en de mobiele app-stores tot de verbeelding.

Een platform doet dienst als een digitale marktplaats waar vraag en aanbod samenkomen. Vragers kiezen uit een breed aanbod van toepassingen, diensten en content. Aanbieders leren via het platform wat gebruikers willen, wat radicaal innoveren en bestaande markten op zijn kop zetten mogelijk maakt. Nieuwe partijen kunnen bovendien relatief gemakkelijk aanhaken en meedoen. De principes van platformen worden in steeds meer bedrijfstakken ingezet. Platformen maken het mogelijk om ook op lokaal niveau tot bundeling van vraag en aanbod te komen: van kennis en mankracht in de vorm van burgers en journalisten die de lokale politiek controleren en de lokale democratie verstevigen.

Platformen voor lokale democratie

Een dergelijk platform verschilt van contentbedrijven en uitgeverijen die primair gericht zijn op het verdienen van geld en daarom op het bedienen van de platformsponsoren: de adverteerders, mede omdat de abonnementen teruglopen. Bij de platformen van deze bedrijven gaat het om de kant van burgers: welk nieuws vinden ze interessant en ‘lekker’? In die wereld worden nieuwe verdienmodellen ontwikkeld met gesponsorde content, met advertenties op maat (passend bij de voorkeuren van burgers) en met betalen per artikel (zoals via de digitale kiosk Blendle).

Een lokaal democratieplatform zou idealiter meerdere functies moeten combineren die allemaal samenhangen met de lokale democratie en de kritische controle door burgers en journalisten. Alleen op die manier ontstaat een rijk aanbod van content en toepassingen waardoor het platform ook aantrekkelijk wordt voor gebruikers. Dit kunnen zowel burgers, als politici en journalisten zijn.

Wat zouden de content en toepassingen op een dergelijk lokaal platform kunnen zijn vanuit het oogpunt van een vitale lokale democratie?

De gecombineerde functies van platformen voor lokale democratie (Kreijveld, wisdomofthecrowd.nl, 2015)

Politieke informatie

Een lokaal platform kan politici een podium geven om hun standpunten aan een breder publiek uit te dragen en ook om op elkaar te reageren zodat burgers een compleet beeld kunnen krijgen van wat de politici in de gemeente doen en vinden. Als alle partijen meedoen, ontstaat veel informatie over lokale politiek die vergelijkbaar is met veel traditionele journalistiek nu: er worden meningen van politici – in het kader van ‘hoor en wederhoor’ – tegenover elkaar gezet. Het is aan de burger te besluiten met welk standpunt men het eens is.

Burgerjournalistiek

Een lokaal platform kan daarnaast een logische plaats worden voor burgerjournalistiek op lokaal niveau. Burgers die verslag doen van gebeurtenissen binnen en buiten de politiek en opiniestukken plaatsen net zoals politici en journalisten dat doen. Het platform heeft waarde in het samenbrengen van de bijdragen van burgers die slechts incidenteel verslag doen of hun mening geven. Deze bijdragen worden op het platform gebundeld en worden zo makkelijker vindbaar voor het publiek. Samen opgeteld geven ze een meer volledig beeld.

Discussieplatform

Een lokaal platform kan een plaats zijn waar burgers met elkaar en met politici in discussie gaan over thema’s die in de wijk of de gemeente spelen, zowel op politiek als niet-politiek terrein. Deze discussies kunnen een belangrijke informatiebron vormen voor politici in de gemeenteraad over wat er in de gemeente speelt. Ze zijn tevens informatief voor journalisten om erachter te komen welke thema’s op dat moment in de belangstelling staan en meer journalistieke aandacht verdienen.

Onderzoeksjournalistiek

Een lokaal platform kan een plek zijn waar burgers met journalisten en politici kunnen samenwerken aan onderzoeksjournalistiek: zij kunnen allen gericht vragen uitzetten – crowdsourcen dus – en alleen of in groepen die vragen van een antwoord proberen te voorzien. Politici kunnen de hulp van burgers inroepen als ze vragen hebben over bijvoorbeeld de effecten van maatregelen en journalisten kunnen burgers vragen kwesties uit te zoeken waar ze zelf niet aan toekomen. Omdat transparant is wie het onderzoekswerk heeft gedaan, kunnen lezers zelf een inschatting maken van de waarde van de informatie.

Journalisten zouden in het ideale geval de centrale spil kunnen vormen van het lokale platform: als curatoren, die de geplaatste content ordenen, controleren, en partijen uitnodigen tot hoor en wederhoor, tot het reageren en het aanzwengelen van debatten. Zo kunnen de weinige journalisten die er nog zijn hun rol effectiever vervullen zonder dat ze alles nog zelf hoeven te doen. Het betekent wel: een nieuwe rol en verandering van het karakter van het werk.

Burgerparticipatie

Een lokaal platform kan bovendien lokale overheden een plaats bieden om hun bur- gerparticipatie verder in te vullen. Dit sluit aan bij een beweging van open overheid: door open data van de gemeente en informatie over raadsbesluiten beschikbaar te maken zodat burgers erover kunnen discussiëren op het platform. Die discussie komt nu op de meeste door overheden ingerichte websites amper van de grond. Andersom kunnen overheden er inbreng vragen van burgers voor hun beleid, zoals Verbeterdebuurt.nl waar burgers misstanden in hun wijk kunnen doorgeven.

Online en offline

Door een bundeling van verschillende functies die essentieel zijn voor een vitale lokale democratie kunnen platformen zorgen voor voldoende schaal waardoor lokale kritische journalistiek rendabel kan blijven. Als een platform eenmaal voldoende schaal heeft aan zowel vraag- als aanbodzijde, kan een eigen dynamiek ontstaan waarbij nieuwe content of diensten worden toegevoegd op basis van de informatie die gebruikers hebben achtergelaten. Zo kan een platform in iedere gemeente een andere invulling krijgen op basis van de lokale behoeften.

Het platform kan in de tijd blijven groeien en worden uitgebreid met nieuwe functies en diensten. De online discussies en informatie op het platform kunnen tevens gecombineerd worden met fysieke ontmoetingen in de stad. Zo wordt het weer eens druk op de publieke tribune van de gemeenteraad.

Dit artikel verscheen bij De Nieuwe Reporter

Open gemeenten

voorkantnw

Dit artikel gepubliceerd in de bundel ‘Open Gemeenten’ (red. David Kok en Ewoud de Voogd) waarin verschillende auteurs suggesties doen over de waarde van online media en sociale media voor gemeenten. Het gaat om gemeenten die deze media ontdekken, ermee experimenteren en vervolgens gaan converseren en netwerken.